Diensten

In de afgelopen decennia heeft Lambda Consulteen aantal belangrijke en strategische samenwerkingsverbanden opgezet met bedrijven, die actief zijn op het gebied van milieu in de ruimste zin van het woord. Het zijn bedrijven met expertise t.a.v. grondwaterexploratie en –exploitatie, grondwater modellering, bodemsanering, slib- en afvalwaterzuiveringsystemen, elektrochemische, geotechnische en milieutechnische engineering, elektrobiologische processen, biodegradatie technieken, toegepaste aardwetenschappen en ondergrondse infrastructuur.

Hierdoor kunnen wij een breed palet aan praktische, milieu- en (grond)water gerelateerde diensten aanbieden waaronder, in willekeurige volgorde:

Advisering

 • Scouting en Due Dilligence van nieuwe watertechnologieën
 • Modellering van gedrag en transport van verontreinigingen in de ondergrond en grondwater modellering
 • Ontwerp, installatie en onderhoud van WKO en ASR (Aquifer Storage & Recovery)systemen
 • Advisering t.a.v. innovatieve en duurzame waterzuiveringstechnieken
 • Regeneratie van waterbronnen en WKO bronnen m.b.v. ultrasone technieken
 • Modellering van gedrag en transport van verontreinigingen in de ondergrond
 • Ontwerp van in-situ bodemsaneringsystemen, zowel met behulp van elektrokinetische alsook conventionele technieken
 • Ontwerp en installatie van ondergrondse elektrokinetische schermen en –bioschermen voor het isoleren van brongebieden, het afschermen en beheersen van verontreinigde grondwaterpluimen, het tegenhouden van zoutwater intrusies in kustzones.
 • Elektro-sedimentatie van waterbodems (rivier & haven slib) en industrieel slib

Milieucursussen en trainingen

 • Sanering van verontreinigde locaties en in-situ saneringstechnieken
 • Analyse van gedrag en transport van verontreinigingen in grond en grondwater
 • Interacties tussen grond en grondwater en tussen verontreinigingen en grond/grondwater
 • Hydrogeologisch onderzoek en modellering van mobiele grondwaterpluimen
 • Natuurlijke afbraak van verontreinigingen en gestimuleerde biodegradatie

Alle informatie die wordt ontvangen en alle diensten die worden uitgevoerd worden door Lambda Consult strict confidentieel behandeld. Wij zullen geen enkele informatie aan derden ter beschikking stellen anders dan met schriftelijke toestemming van de klant.