Welkom bij Lambda Consult

Het is 30 jaar geleden dat Lambda Consult in het buitenland begon met activiteiten op de gebieden van grondwater exploratie en exploitatie. Het was ook omstreeks deze tijd dat in Nederland het milieu en in het bijzonder de bodemsanering hoog op de politieke agenda kwamen te staan.Sinds het midden van de jaren 1980 zijn wij dan ook actief betrokken bij de problematiek van bodemverontreiniging, zowel als onderzoekers, ontwikkelaars van in-situ saneringstechnieken en als adviseurs/begeleiders van de uitvoering van in-situ saneringen van grond en grondwater.

  • Ten aanzien van bodemverontreiniging en -sanering is er in Nederland de afgelopen 30 jaar wel het een en ander veranderd. Werd in de beginjaren hoofdzakelijk op basis van normen gesaneerd, in de jaren 1990 was niet langer de norm, maar de beoogde functie van de bodem in een gebied bepalend voor de gewenste bodemkwaliteit en werd er onderscheid gemaakt tussen ernst en urgentie van de sanering en de daaraan verbonden risico's. In het laatste decennium heeft de risicobenadering nog meer aandacht gekregen.
  • De afweging over het milieurendement en de kosten van maatregelen in relatie tot de risico's bepalen op dit moment de mate van de saneringsinspanningen. De ervaringen opgedaan in de beginjaren en de betrokkenheid bij ontwikkeling van innovatieve saneringsmethoden en -technieken, zoals bijvoorbeeld elektro-reclamatie, hebben de laatste jaren tot toenemende belangstelling en aanvragen uit het buitenland geleid, waar in het algemeen pas decennia later de problematiek van bodemverontreiniging werd aangepakt.
  • Grondwater vormt in Nederland met ongeveer 60% de grootste bron voor drinkwaterbereiding. Het is in voldoende mate aanwezig en het wordt voortdurend aangevuld. Het wordt sinds een tiental jaren ook gebruikt als medium voor warmte-koude opslag (WKO) in de ondergrond.
  • De verzilting van het grondwater zowel in kustgebieden alsook in het binnenland door (overmatige) waterwinning is een steeds ernstiger probleem dat moet worden aangepakt en waarvoor Lambda Consult een innovatieve en duurzame oplossing heeft.

Reinout Lageman, Directeur & Adviseur